lickety split (ASCII representation of a short phrase)

lickety split (Rothko (ASCII bit array))

    [ return ]